مانتوی، چادری،کراواتی

یه روز تو سالن انتظار فرودگاه نشسته بود،
یه خانوم مانتویی که پوشش نیمه حجابی داشت،

اومد به طرفم، بعد از سلام گفت:میشه چند لحظه مراقب ساکم باشید؟

- باشه،
چند لحظه نگذشته بود یه آقایی با تیپ جوونای شلوار جین پوشیده وبا موهای ژل
زده اومد وگفت ببخشید میشه یه لحظه مراقب ساکم باشید؟؟
 یه نگاهی به همه سالن انداختم دیدم فقط من چادری هستم!!!
وهمه مسافران از جنس خودشون بودند !!!
پیش خودم گفتم آفرین چادر هنوزم حرف اول ومیزنی با اینکه بعضی حرمت چادر رو نگه نداشتند ودر زیر چادر یه تقلبای کردند ولی بازم تویی که به همراهات اعتبار می دی!!!!

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[شنبه 1396-04-17] [ 08:21:00 ب.ظ ]