اول چادرت را بده بعد میهنت …

فرانتس فانون جامعه شناس و فیلسوف فرانسوی در کتاب خود در مورد استعمار الجزایر می نویسد :

هر چادری که دور انداخته می شود افق جدیدی را که تا آن هنگام بر استعمار اگر ممنوع بود در برابر او می گشاید، پس از دیدن هر چهره بی حجابی، امیدهای حمله ور شدن استعمارگر، ده برابرمی گردد، هر چادری که می افتد ، هر بدنی که از فشار سنتی چادر رها می شود ، هر چهره ای که به نگاه جسور و نا آرام اشغالگر عرضه می گردد، به این معناست که الجزایری وجود خود را انکار می کند و هتک ناموس را از جانب استعمارگر پذیرفته است.

رویای رام کردن جامعه الجزایری به کمک زنان بی حجاب که شریک جرم اشغالگرند از مغز رجال سیاسی استعمارگر بیرون نرفته است.

وصیت نامه شهید عبدالله محمودی: و تو ای خواهر دینی ام، چادر سیاهی که تورا احاطه کرده است از خون سرخ من کوبنده تر است.

صدیقه علیزاده

موضوعات: فرهنگی, آموزنده  لینک ثابت[پنجشنبه 1395-10-16] [ 07:19:00 ب.ظ ]