سلام عالمیان بر تو ای نگاره عشق
سلام تو بر همه دلداده های مکتب عشق
به زیر بار محنت و ظلم جور زمان
شبانه زمزه های همه یا علی یا عشق
تو او که لبان پیمبر معطر به نام اوست
تو او که زهرا همه عمر دلداده اوست
تو آن یگانه فتی در جمود نامردی
تو آنکه دل غریب شیعه در امانت اوست
همیشه که بود میان ظلمت شب
روی بسته، ذکر یا خدا بر لب
نان و خرما به دوش می رفت
بر در خانه یتیم عرب
علی بدون تو نخلستان غریبی کرد
بدون تو چاه هم گریه زاری کرد
بدون حیدر کرار، شیر خدا
کوفه تمام عمر عزاداری کرد
مهجده انتظاری

موضوعات: سروده های طلاب  لینک ثابت[جمعه 1395-04-04] [ 10:38:00 ب.ظ ]