مشاوره مسائل جنسی

درنظام الهی،هدف اصلی ازازدواج، رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است؛ بنابراین ضرورت دارد عاملی که آرامش زوجین را دچارمشکل می‌کند، خصوصاً در مسائل جنسی، مورد توجه قرارگیرد.

.·نکته‌ای که باید به آن توجه داشت لزوم جامع نگری به مسائل زناشویی است و تا‌این‌نگاه‌جامع‌نگری‌شکل‌نگیرد،درمان‌هاومشاوره‌هایی‌که‌انجام‌می‌شود،تأثیرگذارنخواهد بود.

 .·رفتارجنسی رامی‌توان به عنوان«تجربه،کنش متقابل،مجموعه ای ازتغییرات بیولوژیک‌وفیزیولوژیک‌ومجموعه‌ای ازفعالیت  هاهیجانی،احساسی،انگیزشی،غریزه ای،اموراخلاقی،حقوقی،قانونی،هنری و زیباشناختی»دانست .باتوجه به این تعریف، اگردرارتباط بارفتارجنسی، دید جامع وجود نداشته باشد، نمی‌توان دربارۀامورجنسی اقدام اساسی و مناسبی انجام داد .·

مشاورین حوزه خانواده نباید فقط زن یا مرد رامشاوره دهند؛چراکه موضوع ،خانواده است وگاهی اوقات تاطرف مقابل درفضای مشاوره قرارنگیرد،مشکل زوجین برطرف نمیشود وبه عبارتی باید زوج درمانی صورت گیرد.·برخی ازعوامل آشکارطلاق عبارت اند از :مشکلات اقتصادی ورفاهی،بیماریهای جسمی وناباروری،دخالت خانواده ها،خیانتها،روابط ناسالم قبل ازازدواج،بداخلاقی وبرخوردهای فیزیکی زن وشوهر،عدم احساس مسئولیت،چشم وهم چشمی،محدودکردن یکدیگر،اعتیادواختلافات ناشی ازعدم انجام تعهدات هنگام ازدواج.·

مشکلات مرتبط ونیمه آشکاراختلافات،همیشه دریک بسترناآرام ومتلاطم رفتارهای زناشویی،میتوانندسبب دوری همسران ازیکدیگر،تنفروجدایی شوند .·برخی

ازعوامل پنهان طلاق عبارت انداز :عدم تناسب درازدواج وعدم آشنایی بااصول همسرگزینی،عدم آموزشهای همسرداری برای افراددرآستانه ازدواج،عدم توانایی درمدیریت بحران های زندگی،عدم درک متقابل ازتفاوتهای زن ومرد،عدم توجه به اصل سازگاری،عدم ارضای نیازهای جنسی وعاطفی،تماشای فیلم های مستهجن وتصاویرومطالب محرک ومشاوره های غلط.·گاهی اوقات مشاوران به یک موضوع به صورت جامع نمی نگرند،لذابایدتوجه داشت که بادرمان ومشاوره غلط،اوضاع سخت تروپیچیده ترمیشود….ادامه دارد

 

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...