جنس خارجی را نجس بدانیم

دومین دلیل و راهكار سید احمد کاشانی:

حمایت از تولید ایرانى؛ راهكار قطع سلطه اقتصاد خارجی

«دفاع در مقابل كفار، اگر استقلال کشور های اسلامی را می خواهید، واجب است به اجماع و نصوص قطعیه و فرقی نمى‏ كند.

وجوب دفاع از آن‏ كه كفار از راه جنگ و استعمال ادوات جنگ از قبیل توپ و تفنگ، و اراده سلطه بر مسلمین داشته باشند .

یا از راه علم و تدبیر مسلمین را غافل نموده و سلطه بر ایشان یابند و یا از راه تجارت و راه ‏هاى دیگر…. خلاصه، عزم كفار بر ضعیف کردن مسلمین است،

گاهى از راه جنگ و گاهى از راه حیله و تزویر و علم و تدبیر…… یا این‏كه کالای خود را در کشورهای اسلامی وارد مى‏کنند .

و به این طریق اموال آن‏ها را مى ‏برند و راه كسب و تجارت را به رویشان مى ‏بندند تا به این وسیله آن‏ها فقیر و پریشان شوند….

و اگر از راه كسب و تجارت، قصد نابودی مسلمین نمودند، دفاع به این نحو خواهد شد كه ترك استعمال کالاهای آن‏ها را نموده، از ورود  و تجارت كفار درکشور های اسلام مانع شوید.

و این اجناس نجس را از خاك پاك مسلمین خارج كنیم تا نه اجنبى مغازه و كارخانه  داشته باشد و نه با او معاشرت شود .

و باید کالا و منسوجات ایرانی را ترویج نمود و  تجارت و كسب را در کشور های اسلامی منحصر كرد و با مسلمین و و با شركت‏هاى بزرگ عقد قرار داد بست. 

مدارس براى تحصیل انواع علوم و صنایع  افتتاح نمود تا اشاعه‏ ى علم و صنعت و كسب و تجارت شود».

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت[جمعه 1397-03-11] [ 05:14:00 ب.ظ ]