جان پدر کجاستی

بای ذنب قتلت، به چه گناهی کشته شدی؟ اگر آمریکای جنایتکار، از روی زمین محو گردد؛ اثرات زیانبار ظالمانه‌اش شاید قرن‌ها ادامه پیدا کند. بدعتی که در جامعه ظالم پرور، همچون افزایش شیاطین بوجود آورده است، نطفه‌های ناپاکی که تولید کرده است؛ هرکدامشان یک فرعون جدیدی هستند که مثل ویروس منتشر می شوند.

همانگونه که صدام ملعون در عراق بعثی‌های کافر را بر جا گذاشته است، و  شاه ملعون سلطنت طلب‌های بی مغز را باقی گذاشت؛ و این سلسله ملعونه همچنان از خارج از ایران سم پاشی شان ادامه دارد. در افغانستان هم از این سلسله منحوس باقی مانده است.

مانند بذر خس و خاشاک که وقتی پراکنده می‌شود، هرچه علف کش می زنی  باز هم می‌روید!

دنیای وحشی غرب، چنان خوی وحشی گری خود را به فرزندان بی پدر خود آموزش داده است، در هنگام سختی‌ها ، همه دست به اسلحه می‌شوند.

امروز در آمریکا که کشور رویاهای غربزدگان بود، همه مسلح شده‌اند تا یکدیگر را بقتل برسانند. شده‌اند مصداق َاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ…، یکدیگر را بکشید.وقتی چنین تفکری در افراد بوجود آید؛ نتیجه‌ی خونبارش می‌شود، 142بار زنگ خوردن گوشی شهید افغانی، جان پدر کجاستی!؟

با این حال به لطف پروردگار صبح نزدیک است!

 

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت