بوی گند تارکان امر به معروف همه جا را گرفته

ابتدا به عواقبِ ترک امر به معروف و نهی از منکر می پردازیم:اولین عُقوبتِ ترک امر به معروف و نهی از منکر این است که بدانیم جزء فروع دین است!

ما با عقوبتِ ترکِ یک واجبِ مهم که جزء فروع دین است، مُواجه خواهیم شد. گناه کبیره برای ما نوشته خواهد شد و در واقع در گناه دیگران که دیدیم و نهی نکردیم شریک هستیم حالا آن گناه می‌تواند یک فعل حرامی باشد یا ترکِ یک فعل واجبی باشد!

اگر امرِ به آن معروف  یا نهی از آن منکر نکردیم! قیامت برای ما سخت خواهد شد چون در خیلی از گناهانی که خودمان مُرتکب نشدیم شریک هستیم!

به اِستناد روایاتی که می فرماید کسی که امر به معروف و نهی از منکر نکند،شریک در گناه دیگران است مَنْ أَمَرَبِمَعْرُوفٍ أَوْنَهَى عَنْ مُنْکَرٍأَوْدَلَّ عَلَى خَیْرٍأَوْأَشَارَبِهِ فَهُوَشَرِیکٌ وَمَنْأ َمَرَبِسُوءٍأَوْدَلَّ عَلَیْهِأَوْأَشَارَبِهِ فَهُوَشَرِیکٌ(مَنْ دَلَّ عَلَى خَیْرٍأَوْأَشَارَبِهِ(او رَضا بِه) فَهُوَشَرِیکٌ وَمَنْ دَلَّ عَلَیْ شرأَوْأَشَارَبِهِ(او رَضا بِه) فَهُوَشَرِیکٌ)عزیزان در روایات داریم:

که کسی که امر به معروف و نهی از منکر نکند، در روز قیامت به شکل خوک یا به شکل بوزینه محشور می‌شود و از قبر خودش بیرون میاد البته این در قرآن کریم هم آمده، اقوام پیشین که، از بنی اسرائیل آن هایی که امر به معروف و نهی از منکر نکردند، نسبت به گناه سکوت کردند، قرآن می‌فرماید:َقُلْنَالَهُمْ کُونُواقِرَدَةًخَاسِئِینَ امر کردیم به آن‌ها که مَسخ بشوید به صورت بوزینگانی رانده شده تبدیل بشوید! و بدانیم که در روز قیامت خدایی نکرده، خوک محشور نشویم! خدایی نکرده میمون، بوزینه محشور نشویم!

یکی دیگر از تَجَسُّم کسانی که امر به معروف نکنند، نهی از منکر نکنند،آنها بوگَندو ترین افراد، بدبوترین افراد و تَعَفُّن آورترین اشخاص در قیامت محشور می‌شوند این گروه ولُو اینکه از اُمّت پیامبر اسلام باشند، به ظاهر یک اسلامی هم آورده باشند،نماز و روزه ای هم انجام بِدَهند

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت