سهم من در مهار کرونا

چرا بیماری منحوس کرونا را نمی توانیم به زنجیر بکشیم، چون اهل عمل نیستیم. فقط بلدیم نق بزنیم. چون مثل بقیه رفتارهای ضد اخلاقی که هیچ وقت به آن عمل نمی‌کنیم، مثل غیبت کردن، مثل دروغ گویی، مثل مسخره کردن، مثل تقلب کردن و هزاران رفتار ضد انسانی که نباید مرتکب شویم، به این کار ضد اخلاقی هم مبادرت کردیم، و نترسیدیم که مبادا بیماری را به دیگران انتقال دهیم، فاصله‌ها را رعایت نکردیم و ماسک نزدیم، از سفر خوداری نکردیم. همه و همه این رفتارها سبب شد که هر روز تعداد زیادی از دوستان و اقوام را از دست بدهیم.یک کلام چون اهل عمل نیستیم، فقط بلدیم حرف بزنیم! رازی که شهدا می‌دانستند رفتار مشترک شهدا این راز بود، اهل حرف نبودند اهل عمل بودند . چرا در مدت چهل سال از شهدا درس نگرفتیم، تا اهل عمل باشیم. یکی دیگر از مردانی که اهل عمل بود را دشمن از ما گرفت، دیگر سعادت استشمام تنفس او را در آسمان ایران نداریم. بیایید شهیدانه زندگی کنیم، یعنی اهل عمل باشیم!

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت