مردی برای ظهور

خدا را سپاس گذارم که توفیق داد تا در زمانه ای باشم که محبت امام خمینی در ذرات وجودم حک شود #حضرت امام خمینی رادمردی بود برای زمینه سازی ظهور .

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت