مرگ برآمریگا

#انقلاب_اسلامی_تولدی_دوباره_برای_زیستن_الهی_است. این جمله برای کسانی قابل درک است که با گوشت و پوست خود روزگار تلخ قبل از انقلاب را حس کرده باشد.

روزگاری که یک ایرانی از یک سگ هم بی ارزشتر بود.وقتی در شهر ها سردر کلوپها می نوشتند؛ ورود ایرانی و سگ ممنوع است!  

موضوعات: فرهنگی  لینک ثابت